Details about Province Seats (प्रदेश कोटा) in AFU for BSc Agriculture & Veterinary Program


To Study in Province Seats: सबै प्रदेशहरुको Province Seats - प्रादेशिक कोटाको लागि पूर्ण सरकारी अनुदानमा संचालित सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयवाट एस.एल.सी. उर्तीर्ण गरेका, विद्यालय पूर्ण सरकारी महा/उप/नगरपालिका वा गाउँपालिका कार्यालयको सिफारिश पत्र पेश गर्नुपर्नेछ । 

Simply, Province Seats means Scholarship seats for all students from Government Schools.

प्रादेशिक कोटा अर्न्तगत पढ्नको लीग स्थायी ठेगाना र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको एकै प्रदेश अर्न्तगतको हुनु पर्नेछ । अन्यथा त्यस्ता निवेदन उपर कुनै कारवाही हुने छैन । 

These are merit scholarship seats that don't cost any fee. See below in the photo for total seat information for various colleges under AFU in प्रदेश कोटा.


Note:  लुम्विनी प्रदेश को प्रादेशिक कोटालाई प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, खजुरा-बांके र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, माडीचौर-रोल्पामा र बाग्मती प्रदेशको प्रादेशिक कोटा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, कपिलाकोट-सिन्धुलीमा समाहित गरिएको छ । अन्य प्रादेशिक कोटाहरुलाई सम्वन्धित प्रदेशहरुमा रहेका आगिंक कलेजहरुमा समावेश गरीएको छ ।


Note: For Province Seat (प्रादेशिक कोटा), you must have passed SEE from Government School (not for +2, only for SEE in Government School). It doesn't matter if you are from a Private college for +2.


Sample Document required for Provincial Quota (प्रादेशिक कोटा):
Verification Letter from District Education Office or Local bodies (Metropolitan City/Sub-metropolitan City/Municipality or Rural Municipality), mentioning that the applicant's school is a fully funded government school.  [Sample


Province Seats (प्रदेश कोटा) for Various Colleges for AFU for BSc Ag ProgramProvince Seats (प्रदेश कोटा) for Various Colleges for AFU for Veterinary Program
Previous Post Next Post

Main Tags