AFU Entrance Updates

Details about Province Seats (प्रदेश कोटा) in AFU for BSc Agriculture & Veterinary Program

To Study in Province Seats :  सबै प्रदेशहरुको Province Seats -  प्रादेशिक कोटाको लागि पूर्ण सरकारी अनुदानमा  संचालित सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयवाट एस.एल.सी. उर्तीर्ण गरेका, विद्यालय पूर्ण सरकारी  महा/उप/नगरपालिका वा गाउँपालिका …

Load More Posts
That is All

Main Tags